Årsmøte 2012

Årsmøtet ble avholdt på Nye Hong Kong på Tangvall. Vi oppfordrer flere til å stille opp på årsmøter og medlemsmøter fremover for å sikre en bred og god deltakelse på de fora hvor vi treffer beslutninger av betydning for hele klubben.
Under følger referatet:

Årsmøte 09.02.12
Tilstede:       28 stemmeberettige medlemmer

Peter Vik ønsker velkommen og åpner årsmøte.
Innkalling og saksliste blir godkjent. Peter Vik blir valgt som møteleder, Ole Jørgen Dønnestad er referent. Marius Aanesland og Rune Lossius signerer protokollen.
Steinar Monsen leser årsberetningen*.
Årsmøte godkjenner årsberetningen.
Arne Wathne informerer om klubben økonomi og regnskap;

Utgifter:
Avskrivning båter – 46500 (lineær avskrivning)

Inntekter:
Overskudd Hølledagene 163.000
Overskudd 2011 sum: 92 686

Egenkapital bundet: 302.0000
Egenkapital åpen: 140.000
Sum egenkapital: 440.000
Steinar foreslår å skrive opp lettbåtens verdi da denne nå er ny, for å få korrekt mva. kompensasjon fra NIF. Årsmøte godkjenner dette.
Årsmøte ønsker at revisorenes notater leses.
Brita Wathnes notater leses og godkjennes av årsmøte.
Steinar Monsens notater leses og godkjennes av årsmøte.
Klubbens regnskap godkjennes i sin helhet av årsmøte.

Svein Ove Aanesland leser handlingsplanen** for 2012.
Det diskuteres tillegg til handlingsplanen, ingen punkt legges til, men det fremmes ønske om økt turaktivitet. Handlingsplanen godkjennes.
Kontingentene forblir uendret, men det noteres at plan for blandingsgasser må utarbeides om dette anskaffes.
Innmeldte saker:
Hølledagene; Peter informerer årsmøte om at Handelslaget arrangerer samme helg som Hølledagene(6.-7. Juli). Styrets innstilling er at vi koordinerer felles markedsføring.
Palmesus arrangeres samme helg som Hølledagene, årsmøte velger likevel å støtte styrets innstiling om å arrangere 6.-7./7.
Innkjøp av blandeutstyr; Det fremmes forslag om å kjøpe utstyr til å kunne levere blandingsgass, både EANx og Trimix. Det beregnes engangsutgift, inkl. utstyr til omtrent 25.000. Årsmøtegodkjenner innkjøp av blandeutstyr.

Undervannscootere: Det fremmes forslag om å kjøpe to undervannscootere for å øke dykkeraktiviteten i klubben. Det nevnes at undervannscootere faktisk er ulovlige per dags dato.Årsmøte gir styret fullmakt til å undersøke saken. Det skal så innkalles til ekstraordinært styremøte hvor ny informasjon fremlegges og årsmøte tar en beslutning.

Ny lettbåt: Det er fremmet forslag om å bytte ut vår Pioneer Supersport med en brukt MOB båt.Årsmøte bestemmer at det nye styret vurderer saken og fremskaffer opplysninger som presenteres på ekstraordinært årsmøte.
Valg:
Styret består i 2012 av:
Leder:          Karl Klungland (2 år)
Nestleder:      Tom Erik Dønnestad (ikke på valg)
Kasserer:       Arne Wathne (2 år)
Styremedlem:    Morten Lossius (2 år)
Styremedlem:    Ole Jørgen Dønnestad (2 år)
Styremedlem:    Marius Aanesland (ikke på valg)
Styremedlem:    Svein Ove Aanesland (ikke på valg)
Varamedlem:     Steinar Monsen (1 år)
Varamedlem:     Lars Skomedal (1 år)

Styret gis fullmakt til å utpeke materialforvaltere og sikkerhetsleder, samt revisor.