Ekstraordinært årsmøte 23.08.12

Ekstraordinært årsmøte 23.08.2012

1                    Godkjenning av innkalling : Godkjent uten merknader

2                    Valg av møteleder : Karl Klungland

3                    Valg av referent : Tom Erik Dønnestad

4                    Valg av tellekorps : Peter Vik og Irene Vik

14 stemmeberettigede, 5 forhåndsstemmer mottatt i SMS, forhåndsstemmer ikke godkjent da det ikke er åpnet for forhåndsstemmer i innkallingen og man mister årsmøtets drøfting som stemmegrunnlag/argument.

5                    Valg av 2 til å signere protokollen : Geir Kjelland og Svein Ove Aanesland

6                    Saksliste

  1. a.       Kjøp av vannscooter v/Karl Klungland

i.      Styret har fremmet innstilling om kjøp av 2 UV scootere

ii.      Det vises film fra Youtube i møtet for å vise hva scootere er

iii.      Steinar Monsen fremlegger regelverk for bruk, det er kommet skriftlig bekreftelse fra Politi og Sjøfarts direktoratet om at UV scootere er lovlige å bruke.

iv.      Scootere kan forsikres som yrkesmessig løsøre som gjelder når den er innelåst i klubbhuset og mot brann/tyveri/hærverk. Noen mener at scooteren er dekket av brukes reiseforsikring under leie/bruk uten at klubben kan bekrefte dette.

v.      Styrets forslag er å kjøpe «Bonex» sccotere fordi kvaliteten her er svært god, selv om prisen er dobbelt så høy som andre alternativer. Bør kunne holde i mange år, batteripakken holder ca 1.000 dykk.

vi.      Styret har bedt årsmøtet om fullmakt til å utarbeide bruksregler.

vii.      Pris på scootere er kr 72.000,- for 2 stk med ladestasjon og nødvendig utstyr, men ex bottomtimer og kompass. Klubben har økonomi til kjøp, og vil med kjøp bruke mindre enn 25% av oppsparte midler til fremtidige investeringer.

viii.      Årsmøtet har en «runde» om behov, bruk, om dette er noe spesielt for de få, betydningen av å bruke mye penger på utstyret og konkluderer med at scooterne vil ha betydi\ning for dykke aktiviteten. Det er viktig å frem mer info om dykketurer og spesielle «events» til alle i klubben via medlemsnett eller annen bekjentgjøring til flere, Facebook er ikke godt nok.

ix.      Kjøp av scootere vedtatt enstemmig blant de fremmøtte på grunnlag av de fremlagte opplysninger i møtet.

x.      Scootere vil komme til klubben om ca 1-2 uker, og settes i drift etter at styret har utarbeidet bruksregler og bekjentgjort disse. Reglene blir en del av klubbens HMS regler.

  1. b.      Hølledagene i fremtiden v/Tom Erik Dønnestad

i.      Styret ønsker medlemmenes innstilling til videreføring av Hølledagene

ii.      Saks info: økonomien i klubben går ca i null gjennom drift uten Hølledagene men gjennom andre dugnader gjennom året.

iii.      Debatt rundt økonomien i klubben, alternative inntektskilder etc. Hølledagene gir mye arbeid for få- og noe arbeid for mange i forhold til arrangementet. «Spiser» arrangementet dykkeaktiviteter eller andre sosiale hendelser i klubben er et spørsmål som reises?

iv.      Hølledagene har gitt SDK et svært godt ståsted og en positiv omtale i bygda. Ved å ta pause eller slutte med Hølledagene vil det være en stor utfordring å komme på banen igjen på senere tidspunkt.

v.      Årsmøtet argumenterer for og mot Hølledagene, de fleste som har bidratt tungt i arrangementet ønsker å avslutte på topp, heller enn å la arrangementet «forfalle» og bli noe mindre bra.

vi.      Ved å si nei til Hølledagene åpner det seg mulighet for andre inntektsgivende tiltak som vi frem til nå har takket nei til, Steinar Monsen og Karl Klungland mener dette skal finansiere klubbdriften vider på en solid måte.

vii.      Det drøftes om vi kan overlate/videreføre arrangementet til andre lag/forreninger, men det vises til at det har vært svært vanskelig å få noen med til matserveringen – og årsmøtet anser det som usannsynlig at noen da skal klare å drifte helheten.

viii.      Årsmøtet klarer ikke stille medlemmer til en komite som skal utrede videre drift av Hølledagene. Årsmøtet er med dette enstemmige i at man ønsker å slutte med Hølledagene og ha 2012 som siste året. Vi vil lage et innlegg til Fritidsnytt og Budstikka der vi takker Søgnes befolkning og andre gjester gjennom mange år.

7                    Referat gjennomgått – møtet heves kl 2145

Søgne 23. august 12

___________________________                                      _____________________________

Geir Kjelland                                                                                    Svein Ove Aanesland

%d bloggere liker dette: