HMS-håndbok

HMS Håndbok Søgne dykkerklubb

1 Sikkerhetsmål for klubben
Søgne dykkerklubb er et trygt sted å drive dykking i tråd med Norges dykkerforbunds regler.
Søgne dykkerklubb fremmer sikker dykking og sosiale aktiviteter i tråd med medlemmenes ønsker ved å avholde jevnlige klubbdykk og medlemsaktiviteter

2 Klubbens organisasjon
Det skal avholdes årsmøte i Søgne dykkerklubb hvert år i januar måned. Til årsmøtet skal det fremlegges regnskap, årsplan og styrets beretning for det avsluttede året.
Styret velges hvert år av årsmøtet, styrets funksjoner og sammensetning er fastsatt i klubbens lov

Ansvarsområder
Leder
Har det overordnede ansvar for klubbens aktiviteter. Signerer for klubben og er klubbens formelle talsmann.
Leder mottar rapporter fra andre ansvarlige i klubben og iverksetter evt nødvendige tiltak.
Leder er ansvarlig for innkalling til styremøter og årsmåte ihht klubbens lov.

Båtleder
Ansvar for drift og vedlikehold av klubbens båter og båtutstyr samt opplæring i bruk samt ajourhold av godkjente båtførere. Rapporterer til leder.

Sikkerhetsleder
Fungerer som leder for alle klubbens dykkerledere. Ansvar for klubbens sikkerhetsutstyr og -opplæring.
Ansvar for løpende oppdatering av klubbens HMS og IK håndbok. Skal motta rapport om sikkerhetsrelaterte hendelser, feil, avvik og uhell i klubben fra de(n) involverte uten opphold.

Materialforvalter
Ansvar for drift og vedlikehold samt opplæring i bruk av kompressor og utleie/utlåns utstyr. Ansvarlig for å lære opp alle som skal bruke kompressoren, uten opplæring kan ikke kompressor brukes. Liste for dem som har opplæring skal stå ved kompressoren.

Dykkerleder
Klubbens ansvarlige ved klubbdykk. Dykkerleder avgjør hvor dykk gjennomføres og hvem som kan dykke samt med hvilke makkere. Dykkerleder har endelig beslutningsmyndighet på alle klubbdykk og skal føre felles dykkerlogg.

Styret oppnevner personer med ansvarsområder som over.
Disse personene rapporterer til styret v/leder. Styret skal ha rapport om alle vesentlige hendelser innen ansvarsområdene, samt informeres løpende om behov for utskiftinger, reparasjon og vedlikehold. Personer med ansvarsområder har møte- og talerett til styremøter, men ikke stemmerett dersom man ikke er styremedlem.

3 Klubbens lover
Søgne dykkerklubb forholder seg til enhver tid til NDFs lover og regler.
Årsmøtet beslutter også SDKs egen lov i tråd med dette.
Klubben følger og til enhver tid andre lover/regler/forskrifter/normer som er aktuelle
for drift av klubben.

4 Aktuelle lover, forskrifter og regler
Klubben og dens medlemmer er underlagt en rekke lover og forskrifter i forbindelse med det å tilrettelegge en aktivitet for andre. Grunnlaget for dette kravet finner en i Internkontrollforskriften;
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

Klubbens egen lov kan vedtas/endres etter å ha vært på sakslista til årsmøte LINK

Våre egne sikkerhetsregler;
https://sognedk.no/Sikkerhet.htm

Offesielle regler om sikkerhet ved sportsdykking;
http://lovdata.no/for/sf/jd/xd-19941110-1134.html

For kompressoranlegget og dykkerflaskene gjelder reglene i  forskrift om utførelse av arbeid paragraf 25

Hvis det er aktuelt å utføre arbeid under vann kommer forskrift om utførelse av arbeid, spesielt paragraf 26.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=forskrift om utførelse av arbeid

For båtførere regulerer Sjøloven alle relevante forhold under og før ferdsel med båt;
http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19940624-039.html

Kvalifikasjonskrav (småbåtførerprøve mm) reguleres av interne regler og lov om fritids og småbåter.For klubbens båter kreves det minimum båtførerbevis uansett førerens alder.

https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/batforerbevis/

Krav til sertifikat og regler om bruk av VHF

Båtfører på Snorkel skal ha VHF sertifikat

http://kystradio.no/privat/sertifikat/vhf-sertifikat/

Regler for klubblokale;
Vanlig folkeskikk. Vi har primærrett torsdager og seilforeningen tirsdager. Øvrig bruk i fellesskap eller etter avtale med husansvarlig i dykkerklubben som diskuterer dette med seilforeningen.

Regler for bruk av båter:
Opplæring i bruk godkjent av båtleder både teknisk og praktisk. All bruk av båter skal være slik at SDK ikke får dårlig renome eller på annen måte settes i dårlig lys. Båtførere har promillegrense lik null ved all bruk av båtene.

Godkjenning av brukere Snorkel 3 skal i tillegg inneholde: praktisk prøve i manøvrering og fortøyning. aktuell navigeringskompetanse for hhv dag og nattseilas godkjennes av båtleder, minstemål seilas til Mandal på papirkart. Båtfører skal og gjøres kjent med alle tekniske installasjoner i Snorkel 3. Båtfører skal være minst 18 år.
For lettbåten gjøres godkjenning av båtfører av båtleder etter individuell vurdering, båtfører skal være minst 16 år. For begge båter skal båtfører fylle aktuelle lovkrav.
Alle båtførere skal signere at man kjenner og vil overholde nevnte regleverk og føre logg.

Ved bruk av båtene utenom organisert klubbtur/oppdrag for klubben er bruker ansvarlig for alle skader og utgifter. I den grad forsikring brukes er nevnte bruker ansvarlig for egenandel og evt underdekning. Bruk av båtene utenfor klubbtur/oppdrag betales etter satser godkjent av årsmøtet, samt dekning av drivstoff.
I de tilfeller det dreier seg om kommersiell virksomhet eller større oppdrag skal dette avklares med båtansvarlig og leder på forhånd.
Båtansvarlig med fri bruk av båtene sender melding til formann før bruk av båtene i klubbøyemed (transport til Songvår, følgebåt NOV og lignende). Båtansvarliges bruk av båtene som ikke er klubbdykk eller meldt til formann ansees som privatbruk, og ansvar for drivstoff, skader med mer vurderes deretter.

Regler for bruk av klubbens utstyr

Søgne dykkerklubb eier utstyr som til enhver tid skal forvaltes til beste for alle medlemmer i klubben.
All bruk av klubbens utstyr skal på forhånd være avtalt med aktuell materialforvalter.
Alle skader på klubbens utstyr skal erstattes av bruker.

6. Vurdering av risiko og forslag til tiltak
Jfr klubbens sikkerhetsregler.

Dokumentasjon og logger
Kompressor logg befinner seg ved kompressor og inneholder fylle og vedlikeholdsdata
Båt – Snorkel 3 Ligger i båten og inneh vesentlige reperasjoner og bruk/dieselfylling

Oppfølging av HMS håndboken gjøres hvert år før årsmøtet,
deretter ved behov av styret som kan vedta endringer.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: